「គុណខ្មែរ」點讀?

為「គុណខ្មែរ」添加分類

詞彙「គុណខ្មែរ」仲等緊下列語言嘅發音:
  • 為「គុណខ្មែរ」錄製發音 គុណខ្មែរ [km] 您知唔知「គុណខ្មែរ」點讀?

隨機選詞: ca-ro-dasca-ownកាពិបបរបាយឆា