「គុណខ្មែរ」點讀?

詞彙「គុណខ្មែរ」仲等緊下列語言嘅發音:
  • 為「គុណខ្មែរ」錄製發音 គុណខ្មែរ [km] 您知唔知「គុណខ្មែរ」點讀?

隨機選詞: ប្រទេសចិន(China)ឡានស្រីពងទាកូនអរគុណ។